A TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
El Consell Escolar és l’òrgan de govern més important de l’escola i té, entre d’altres, un objectiu molt important: vetllar pel bon funcionament de l’escola tot garantint la participació dels diferents estaments que formen part de la Comunitat Educativa.

Tal i com determina la normativa vigent, les persones que en formen part són elegides per quatre anys , però cada dos cal procedir a la renovació parcial d’aquest òrgan.

Aquest any correspon renovar-lo de la següent manera:

REPRESENTANTS DELS PARES
el sector pares ha d’elegir DOS representants d’entre els candidats

REPRESENTANTS DELS ALUMNES
el sector alumnes ha d’elegir DOS representants d’entre els candidats.

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS
el sector dels professorat ha d’elegir DOS representants: UN d’entre els candidats d’Educació Infantil i Primària i UN d’entre els candidats d’Educació Secundària Obligatòria.

Us informen que avui dimecres, 9 de novembre de 2016 s’inicia el procés electoral per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, el qual finalitzarà el 20 de desembre amb la Constitució del nou Consell Escolar.

Tot el procés electoral de renovació del consell s’anirà publicant en el tauló d’anuncis que hi ha a l’interior de la porteria principal del Centre.

A data d’avui hi ha els següents documents:

– Normes de procediment per a la renovació del Consell Escolar.
– Composició de la Comissió Electoral
– Cens de cada sector: pares, mares i alumnes.
– Calendari electoral
– Dates de les eleccions

Qualsevol reclamació sobre el cens electoral, s’ha d’adreçar per escrit a la Comissió Electoral, abans de les 17 hores del dia 11 de novembre i lliurar-les a porteria.

Des del dia 9 de novembre fins a les 17 hores del dia 18 de novembre, les persones interessades en ésser representants del seu sector del Consell Escolar, han de lliurar la seva candidatura a la porteria del Centre perquè la facin arribar a la Comissió Electoral. La butlleta de candidatura la podeu trobar impresa a la mateixa porteria.

El dia 18 de novembre comença el període de reclamacions a les candidatures, fins a les 17 hores del dia 22 de novembre. El dia 24 de novembre es publicarà al tauló d’anuncis la llista de candidats de cada sector.

El dia 1 de desembre es celebraran les eleccions.

Us recordem que la vostra implicació en aquest òrgan és molt important per al bon funcionament de l’escola i per això us animem a presentar les vostres candidatures i a donar-hi el vostre suport. Totes les persones que formen part de la Comunitat Educativa són convidades a participar d’una manera activa en aquestes eleccions.

Volem agrair als membres del Consell Escolar actual les seves aportacions i la seva col·laboració, especialment als representants dels pares Sra. Montserrat Redondo i la Sra. Roser Moraleda, als representants dels professors Sra. Pepi Serra i Sra. Glòria Izquierdo i als representants dels alumnes, Srtes Marta Gil i Paula Clua que finalitzen el seu servei a l’escola durant aquests anys participant en les reunions del Consell .

Atentament

Carme Bartrolí Molina
Directora FEDAC Santa Coloma