1. Inscripcions:

– Per poder formalitzar la inscripció s’ha d’omplir correctament el full.

– Les activitats es realitzaran en funció del nombre d’alumnes inscrits. Hi ha un mínim i un màxim estipulats, de manera que, si no arribem al mínim de 5-8 alumnes, l’activitat serà suspesa i s’avisarà a les famílies. En tot cas, veieu les condicions específiques de cada coescolar.

  1. Quota activitats:

– Les quotes es cobraran mensualment mitjançant domiciliació bancaria del 10 al 12 de cada mes (veure condicions específiques en cada coescolar). No es retornarà cap quota sense causa justificada.

– La quota serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa (Nadal, setmana santa…)

– En cas que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de despeses bancaries. Si no s’abona el deute pendent abans de finalitzar el mes, l’alumne no podrà participar en l’activitat i el monitor no se’n farà càrrec (veure condicions específiques en cada coescolar).

  1. Altes/baixes o canvi d’activitat:

– Per donar-se d’alta a una activitat es pot fer durant el transcurs del mes, però, s’abonarà la quantitat total de la quota mensual, en cas contrari haurem d’esperar l’inici del mes per començar l’activitat (veure condicions específiques en cada coescolar).

– Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes anterior a I’AMPA/AFA o l’empresa. En cas contrari, es cobrarà el mes següent.

  1. Comunicació:

– Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’activitat per realitzar consultes o demanar aclariments.

– Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal de Lloc de Jocs amb educació. Una falta de respecte per part d’un familiar al nostre personal podria suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat.

– La pre-inscripció en qualsevol activitat haurà d’anar acompanyada de l’ingrés de 24,00 € en concepte de reserva en el compte de l’AMPA: ES88 3025 0009 6114 0007 7817, especificant el nom i cognoms del nen o nena, el curs i la coescolar escollida. Aquest import es descompta del total de l’activitat. Si desprès no es pot formar grup es torna la reserva; si es forma grup i el nen no fa la coescolar no es tornen els diners.